صرافی کوینینو به اطلاع میرساند در پی اتخاذ سیاستهای جدید این شرکت دو ارز  MIR و ANC از لیست ارزهای این صرافی حذف شدند.