افزایش تعداد آدرسهایی که حداقل 1 بیتکوین دارند

 

تعداد آدرس هایی که حداقل 1 بیت کوین یا بیشتر دارند اخیراً به یک ATH جدید رسیده است که در مجموع به 1,013,577 را نشان میدهد.

به طرز قابل توجهی، داده ها حاکی از آن است که تعداد آدرس های با 10، 100 و یا 1000 بیت کوین در مدت مشابه روندی خنثی داشته و حتی در حال کاهش بوده‌اند. بر اساس داده ها، کیف پول های با حداقل 10 بیت کوین از ماه مه تاکنون رشدی 600 عددی داشته و آدرس های با حداقل 100 بیت کوین سقوطی 125 عددی را تجربه کرده است. گفتنی است که شرایط برای کیف پول های با حداقل 1000 بیت کوین نیز مشابه است و در مدت مشابه سقوطی 113 عددی را تجربه کرده است.