261 میلیون دلار دیگر به صندوقهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال وارد شد.

افزایش سرمایه در صندوقهای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال همواره می تواند خبری جذاب برای افراد مرتبط با حوزه

رمز ارز ها باشد.

با ورود به ششمین هفته ورود متوالی سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال، 261 میلیون دلار دیگر به این

انباشتها اضافه شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی کوین شرز  CoinShares، صندوقهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال با تداوم انباشت

سرمایه گذاران در بازار، شاهد بهترین میزان ورود سرمایه از سال 2021 است. سال 2021 به سال صعود ارزهای دیجیتال

معروف است.

گزارش ها حاکی از ورود سرمایه 261 میلیون دلاری در 6 هفته گذشته می باشد که با ورود این مبلغ میزان سرمایه به

عدد 767 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

صندوقهای سرمایه گذاری بیتکوین:

صندوقهای سرمایه گذاری بیتکوین نیز توانسته اند با جذب 229 میلیون دلار دیگر سرمایه های خود را به 842 میلیون

دلار برسانند.

امیدوارم از خبر (افزایش سرمایه در صندوقهای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال) در وبلاگ صرافی ارز دیجیتال کوینینو

لذت برده باشید.