“جمهوری موزفروش” بورس و اوراق بهادار آمریکا

گری گنسلرکمسیون بورس و اوراق بهادار یه “جمهوری موز فروش” تبدیل کرده است.

با توجه به رشد فزاینده فساد در کمسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، چارلز گاسپارینو، ستون نویس نیویورک تایمز در طی یک گزارش جنجالی میگوید: این فساد در کمسیون بورس و اوراق بهادار  یادآور “جمهور موزفروش” _کشورهایی با سیاستی ناپایدار (ایلگارش)- است.

او میگوید رییس بورس اوراق بهادار قرار است پلیس ارشد وال استریت باشد، اما ظاهرا او قرار است تخلفات مشهود مانند پامپ و دامپهای مشهود را نادیده بگیرد. اقداماتی مانند مسدود کردن دارایی های صرافی ها باعث از بین رفتن اعتماد در بازار و از بین رفتن یکپارچگی میشود.