کیف پولهایی با 10 بیتکوین یا کمتر یک پنجم عرضه بیت کوین را در اختیار دارند.

یک پنجم از عرضه بیتکوین در اختیار سرمایه گذارانی است که 10 بیتکوین یا کمتر از آن را در سبد دارایی خود نگهداری میکنند.

بر اساس داده های گلس نود 11 درصد از عرضه بیتکوینهای در گردش در اختیار کیف پولهایی است که بین 1 تا 10 بیتکوین دارند. سرمایه گذارانی که بین 0.1 تا 1 بیت کوین را در اختیار دارند، 5.4 درصد از عرضه را در اختیار دارند و کسانی که 1.0 بیتکوین یا کمتر دارند حدود 1.5 درصد از این عرضه را تشکیل میدهند. این روند تغییر به سمت تمرکز زدایی میتواندبه توزیع متعادل ثروت در اکوسیستم بیت کوین منجر شود. و باعث افزایش ثبات در این رمز ارز میشود.