سرقت ۵۰۰ هزار دلار اتریوم از بزرگترین ربات معامله گر تلگرام

500 هزار دلار اتریوم از ربات معامله گر مایسترو به سرقت رفت.
به گزارش وب سایت امنیتی پک شیلد، مایسترو بزرگترین ربات معامله گر تلگرام به علت وجود یک آسیب پذیری مهم امنیتی مورد دستبرد قرار گرفت و تعداد ۲۸۰ هزار اتریوم معادل ۵۰۰ هزار دلار از آن به سرقت رفت.