طلبکاران سلسیوس 1 میلیارد دلار غرامت خواهند گرفت

بیش از 95 درصد از طلبکاران درگیر در پرونده ورشکستگی شبکه سلسیوس به طرحی برای بازگرداندن وجوه و توزیع سهام از طریق یک شرکت جدید رای داده اند.

در این طرح تقریباً 2 میلیارد دلار بیت کوین به طور مساوی مجدداً بین طلبکاران شبکه سلسیوس و به عنوان سهام در یک شرکت جدید به نام «NewCo» که استخراج بیت کوین را انجام می دهد و فرصت های تجاری دیگر را بررسی می کند توزیع خواهد شد.