متا با بحران روحیه پایین کارکنانش روبروست.

در پی تعدیل گسترده نیرو در شرکت متا، این شرکت با معضل روحیه پایین کارکنان مواجه است. در تحقیقی قبل از اخراج نهایی در این شرکت، تنها 26 درصد از کارکنان به مدیریت و رهبری شرکت ابراز اطمینان کردند.

زاکربرگ قصد دارد از نوآوری های هوش مصنوعی برای تقویت روحیه کارکنان و عملکرد شرکت استفاده کند. این نوآوری ها شامل ابزارهایی برای پیام رسانی، تبدیل عکس، عوامل هوش مصنوعی مکالمه و دستیار بهره وری داخلی است.