پاسخ CZ به شایعات جدید در مورد اخراجهای بایننس.

یک روز دیگر، یک ترس دیگر.

مدیر عامل بایننس، CZ، به اخبار مربوط به اخراج های جدید بایننس پاسخ داد و آن را FUD جدید نامید و برنامه «پایین به بیرون» بایننس را روشن کرد که شامل جدایی منظم با افرادی است که ممکن است با فرهنگ یا موقعیت منحصر به فرد شرکت هماهنگ نباشند.
این برنامه بدون اهداف مشخص برای کاهش کارمندان ادامه دارد و با تمرکز بایننس بر کاهش هزینه ها و حفظ سودآوری از روزهای اولیه هماهنگ است. CZ بر تعهد بایننس به افزایش تراکم استعداد و ادامه استخدام کارکنان جدید تاکید کرد.