۹۸درصد از کل عرضه ورلدکوین، در ۱۰ کیف پول است!

براساس داده‌های Etherscan، از عرضه ۱۰ میلیاردی ورلد کوین، ۹۸.۶۳درصد آن را ۱۰ کیف برتر در اختیار دارند.

گفتنی است که ۵۲.۵ درصد از کل عرضه در اختیار دو دارنده برتر ورلدکوین است که براساس وایت‌پیپر این دو آدرس به بنیاد ورلد کوین تعلق دارد.

خرید  WLD